ขับเคลื่อนธุรกิจที่กำลังเติบโตด้วย ระบบ Big Data สำหรับธุรกิจ – ScanMe SeeScore ระบบ Qr code เก็บข้อมูล Big Data เพื่อการตลาด

ขับเคลื่อนธุรกิจที่กำลังเติบโตด้วย ระบบ Big Data สำหรับธุรกิจ

ระบบ Big Data สำหรับธุรกิจ

ขับเคลื่อนธุรกิจที่กำลังเติบโตด้วย ระบบ Big Data สำหรับธุรกิจ

       ในปัจจุบันเริ่มมีการกล่าวถึงคำว่า Big Data กันอย่างมากมายทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน ทำให้หลายคนสงสัยว่าแท้จริงแล้วมีความหมายว่าอย่างไร Bernard Marr ได้เขียนหนังสือ Big Data ได้กล่าวไว้ว่า Big Data คือสิ่งที่ใช้กล่าวถึงการจัดเก็บข้อมูล, การวิเคราะห์และการนำข้อมูลมาใช้งาน นั่นก็คือการจัดเก็บข้อมูลที่มีอยู่มากแล้วนำข้อมูลที่มีนั้นมาทำการวิเคราะห์เพื่อให้เกิดประโยชน์ จากนั้นจึงนำข้อมูลที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์มาใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเอง ซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วยหลัก 3V คือ Volume, Variety และ Velocity แต่ในปัจจุบันหลังจากที่นำหลัก 3V มาใช้จนทำให้นิยามของ Big Data เพิ่มขึ้นมาอีก 2V ได้แก่ Veracity คือ คุณภาพของข้อมูลที่มีความถูกต้อง แม่นยำ เมื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาผ่านกระบวนการวิเคราะห์ที่ถูกวิธีแล้วนั้นจะต้องได้รับความน่าเชื่อถืออย่างแน่นอน เมื่อข้อมูลที่มีผ่านการคัดกรองและวิเคราะห์อย่างถูกต้องแล้วก็จะทำให้ข้อมูลนั้นมีมูลค่าในตัวของมันเองและ V ที่ 5 คือ Value นั่นเองซึ่งถือว่าข้อมูลที่นำมานั้นมีมูลค่ามากและหากนำไปใช้งานจริงจะสามารถเพิ่มมูลค่าและความคุ้มค่าให้แก่ผู้นำไปใช้อย่างมาก โดยเฉพาะ ระบบ Big Data สำหรับธุรกิจ

 

ระบบ Big Data สำหรับธุรกิจ สามารถนำพาให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างไร

ด้วยจุดประสงค์ของการทำธุรกิจคือความสามารถในการสร้างรายได้ ยอดขายและผลต่างกำไรที่ได้สูงสุด ยกตัวอย่างการนำ แนวคิด big data มาเริ่มใช้ในภาคการเงินการธนาคารของประเทศไทย เมื่อปี 2018 คือการอนุมัติให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถที่จะชำระสินค้าให้แก่กันได้ผ่านการจ่ายเงินด้วยระบบ QR Code แทน ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการนำระบบ Big Data มาใช้ในภาคธุรกิจอย่างแท้จริง แต่ถ้าเป็นองค์กรขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่แล้วนั้นจำเป็นอย่างมากที่จะนำข้อมูลที่เริ่มดำเนินกิจการมาเพื่อนำมาวิเคราะห์และสร้างกลยุทธ์ในการตลาดและสร้างยอดขายให้มากที่สุดแก่องค์กรของตนเอง ซึ่งการที่จะนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบแล้วต้องทำความเข้าใจกับตลาดและกลุ่มเป้าหมายเสียก่อนว่ามีความต้องการอะไร

  • ใครคือลูกค้า การเก็บข้อมูลอย่าง ชื่อ อายุ เพศ ที่อยู่อาศัยและแหล่งที่ซื้อสินค้าบ่อย ๆ รายละเอียดของลูกค้ามีความจำเป็นอย่างมากที่จะใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อนำกลยุทธ์ด้านการตลาดและการขายสินค้าให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย เพื่อที่จะเข้าใจลูกค้าและพฤติกรรมให้มากขึ้น ดังเช่นคำกล่าวที่ว่า “รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” ของซุนวู
  • เข้าใจตลาด เมื่อเข้าใจในตัวเป้าหมายแล้ว ต่อไปก็มาเข้าใจในตลาดเพื่อสามารถที่จะวางแผน ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการขายให้ทันตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ด้วยการนำพฤติกรรมของผู้บริโภคมาช่วยวิเคราะห์ด้านการตลาดว่า เทรนด์ที่จะกำลังมาหรือในปัจจุบันสภาพตลาดเป็นเช่นไร คนนิยมอะไร สินค้าแบบไหนที่มีความต้องการในตลาด จะโฆษณาอย่างไรให้ถูกใจโดนใจและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากที่สุด

การนำ ระบบ Big Data สำหรับธุรกิจ มาใช้งานจริง

หลังจากที่รู้สภาพตลาดและกลุ่มเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์เพื่อหากลยุทธ์ในการตลาดและการขายถือเป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

  • ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้า เช่น ราคา คุณภาพ บรรจุภัณฑ์ ที่จะทำให้ผู้ผลิตได้รับรู้ถึงปัจจัยที่มีผลต่อตัวสินค้า เพื่อที่จะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขและต่อยอดทางธุรกิจต่อไป
  • โปรโมชันที่โดนใจ การสะสมแต้มเพื่อแลกของรางวัล การชิงโชค การกระตุ้นยอดขายในช่วงสินค้ากำลังเป็นที่นิยมหรือมีคู่แข่งทางการค้าเพิ่มขึ้นเป็นเรื่องที่สมควรทำอย่างยิ่ง เพื่อที่จะรักษาฐานลูกค้าเดิม พร้อมกับสร้างฐานลูกค้าใหม่ให้มีมากขึ้น
  • การป้องกันจากสินค้าเลียนแบบ สินค้าที่ได้รับความนิยม มักมีผู้ที่ฉวยโอกาสจากความนิยมนั้นทำสินค้าปลอมแปลงขึ้นมาขายเลียนแบบ การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีใหม่ ๆ สามารถที่จะช่วยปกป้องสินค้าได้
  • ลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาที่แพงแต่ไม่เห็นผล ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการลดต้นทุนการผลิต ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกัน สามารถที่จะนำมาใช้ในการลดต้นทุนได้ เช่น ระบบ QR Code เพราะไม่เพียงแต่จะเรียกร้องความสนใจให้คนอยากทราบข้อมูลแล้ว การใช้งานก็ง่าย แค่ลูกค้ามีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็สามารถที่จะสแกนแล้วเข้าถึงข้อมูลสินค้าได้เลยทันที
  • ฟังความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นความต้องการให้ปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มประเภทของสินค้า เช่น เวย์โปรตีนเป็นที่นิยมในหมู่นักออกกำลังกาย ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจึงนำเวย์โปรตีนมาใส่ในเครื่องดื่มของตนและนำออกจำหน่าย ลูกค้าที่รักสุขภาพมองว่ามีน้ำตาลในปริมาณที่สูง ต้องการให้ลดปริมาณน้ำตาลให้ต่ำหรือปราศจากน้ำตาลเลย ก็สามารถที่จะผลิตสูตรน้ำตาลน้อยออกมารองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วเพื่อทันกับความต้องการทางการตลาด
  • สามารถรับรู้แล้วเข้าใจในเทรนด์ที่เกิดขึ้นได้ ด้วยการับรู้ถึงข้อมูลที่ลูกค้าสื่อสารกลับมาทำให้สามารถที่จะคาดการณ์แนวโน้มของเทรนด์ในอนาคตได้ ถึงความต้องการของสินค้าว่าเป็นเช่นไร
  • การพัฒนาธุรกิจเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการนำ ระบบ Big Data สำหรับธุรกิจ มาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ แทนการนึกคิดจากประสบการณ์ ก็จะยิ่งทำให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น ด้วยข้อมูลที่นำมาใช้งานสามารถที่จะตรวจสอบและพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์ได้

สรุป

จะเห็นได้ว่า ระบบ Big Data สำหรับธุรกิจ ที่ผ่านการคัดกรองข้อมูลและวิเคราะห์ด้วยทีมงานที่ดีนั้น จะส่งผลให้ธุรกิจสามารถขยายและเติบโตได้ เพียงแค่ทำความเข้าใจในความหมายของ Big Data ให้ดีพร้อมผสมผสานกับ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ big data และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ก็จะสามารถช่วยให้องค์กรลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลกำไรได้

เห็นได้ว่าข้อมูล Big Data นั้นมีอิทธิพลต่อการทำธุรกิจอย่างมาก หากท่านสนใจหรือมีความต้องการใช้ ระบบ Big Data สำหรับธุรกิจ ScanMe SeeScore ยินดีให้คำปรึกษาค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 087-689-8608, 082-439-1589

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.scanmeseescore.com/

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

โทรหาเรา